نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»
زمان: 1401/9/7
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «نگهبان درخت»
زمان: 1401/9/8
مکان: تالار فرهنگ و هنر.ساعت17/30و19/30
کارگردان: محمدحسین نظری حائل
نويسنده: محمدحسین نظری حائل
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «نگهبان درخت»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «خانه ابدیت»
زمان: 1401/9/8
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا آزاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خانه ابدیت»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «جویندگان آب»
زمان: 1401/9/7
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: رضا جعفری
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «جویندگان آب»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»
زمان: 1401/9/7
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 19/30
کارگردان: ابوالفضل بلغندر
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 40,000 30,000
نمایش «آوازهای غم‌گنانه‌ی...»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «خیال روی خطوط موازی»
زمان: 1401/9/10
مکان: تالار فرهنگ و هنر . ساعت 17/30
کارگردان: مهدی ملاک
نويسنده: حمیدرضا آذرنگ
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خیال روی خطوط موازی»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «چرخه»
زمان: 1401/9/9
مکان: تالار فرهنگ وهنر.ساعت15/30و17/30
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «چرخه»

جشنواره استانی تئاتر قم

نمایش «ثانیه ها»
زمان: 1401/9/9
مکان: تالار فرهنگ و هنر.ساعت17/30و19/30
کارگردان: هادی افضلی نژاد
نويسنده: هادی افضلی نژاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «ثانیه ها»

جشنواره استانی تئاتر قم

«قصه پری و رویای یک پسرک»
زمان: 1401/4/21
مکان: سالن سینمای کانون پرورش فکری
کارگردان: مجتبی مرادی
نويسنده: بهرام امیدعلی
قیمت بلیت: 35,000 30,000
«قصه پری و رویای یک پسرک»

تـئاتر

فنجان در طوفان چای
زمان: 1401/9/10
مکان: سالن چهارسو . ساعت15/30و17/30
کارگردان: کارگردانی گـروهی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 40,000
فنجان در طوفان چای

جشنواره استانی تئاتر قم

سالهای دور و دراز و قصه‌های کوتاه
زمان: 1400/12/14
مکان: بوک گاردن ـ ساعت 16
کارگردان: محمدرضا شاهمردی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 50,000
سالهای دور و دراز و قصه‌های کوتاه

تـئاتر

روبینسون و کروزو
زمان: 1401/2/13
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت: 20:15
کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
نويسنده: نینا دینترونا .جیاکوموراویچیو
قیمت بلیت: 50,000 30,000
روبینسون و کروزو

تـئاتر