نام نمایش: از 19 تیرماه 1398 تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۴/۱۹ تا ۱۳۹۸/۵/۱۰ مدت نمایش: ۵۵ دقیقه بهای بلیط: ۱۸,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار