نام نمایش: «غسال خان» تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۵/۲۸ تا ۱۳۹۸/۶/۸ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار