نام نمایش: «وداع با اسلحه» تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۶/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار