نام نمایش: «مهندس واشینگ کلوز» تاریخ اجرا: ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۷/۱۵ مدت نمایش: ۴۵ دقیقه بهای بلیط: ۲۰,۰۰۰ تومان