( )

شکارچی
زمان: 1402/8/23
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: فردین اسلامی
نويسنده: فردین اسلامی
قیمت بلیت: 50,000
سمفونی نحس
زمان: 1402/8/23
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: علی احمدی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
مرضیه
زمان: 1402/8/23
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: احسان عبدی
نويسنده: علی حاتمی نژاد
قیمت بلیت: 50,000
آقای مجنون، خانم لیلی
زمان: 1402/8/23
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: مهدی کاشی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 50,000
آقای مجنون، خانم لیلی

روایت راستی
زمان: 1402/8/23
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: مریم حیدری
نويسنده: گروهی
قیمت بلیت: 50,000
استخوان های هملت در دهان سگ...
زمان: 1402/8/22
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: امیر شکارچی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
استخوان های هملت در دهان سگ...

ماه گرفتگی
زمان: 1402/8/22
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: احمد اسدیان
نويسنده: علی میرزا عبادی
قیمت بلیت: 50,000
مجلس پنبه زنی
زمان: 1402/8/22
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 20
کارگردان: سید محمد حسینی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 50,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»
زمان: 1401/9/5
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: اعظم دلداده
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 60,000 36,000
نمایش «سوسک و شاهزاده عاشق»

نمایش «نگهبان درخت»
زمان: 1401/9/5
مکان: تالار فرهنگ و هنر.ساعت17/30و19/30
کارگردان: محمدحسین نظری حائل
نويسنده: محمدحسین نظری حائل
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «نگهبان درخت»

نمایش «خانه ابدیت»
زمان: 1401/8/25
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا آزاد
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «خانه ابدیت»

نمایش «جویندگان آب»
زمان: 1401/8/23
مکان: تالار شهید آوینی.ساعت15/30و17/30
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: رضا جعفری
قیمت بلیت: 40,000
نمایش «جویندگان آب»