نام نمایش: خانه ابدیت تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۸ تا ۱۴۰۱/۹/۸ مدت نمایش: بهای بلیط: ۴۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار