نام نمایش: سینمایی «بچه زرنگ» تاریخ اجرا: تا مدت نمایش: ۱۰۴ دقیقه بهای بلیط: ۳۱,۵۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار