نام نمایش: نمایش «استخوان های هملت در...» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۸/۲۶ تا ۱۴۰۲/۸/۲۶ مدت نمایش: بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار