آغاز فعالیت سامانه جدید ثبت گروه‌ھای نمایشی

آغاز فعالیت سامانه جدید ثبت گروه‌ھای نمایشی

سامانه جدید ثبت گروه‌ھای نمایشی با قابلیت و طراحی جدید از اول آبان‌ماه بازگشایی خواھد شد. سامانه جدید به آدرس www.esteghrar.ir جھت ثبت گروه‌ھای نمایشی سراسر کشور تا پایان آذر به مدت دو ماه فعال خواھد بود.

براساس برنامه‌ریزی دفتر ثبت گروه‌ھای تئاتر امور استان‌ھای اداره‌کل ھنرھای نمایشی، امکان ثبت و ارزیابی گروه‌ھای حائز شرایط مطابق آئین‌نامه ثبت گروه‌ھای نمایشی ایجاد شده است. گروه‌ھای متقاضی در سراسر کشور با رعایت ضوابط و مقررات و معرفی اعضاء و ھسته مرکزی، امکان ثبت و تقاضای صدور پروانه گروه نمایشی را خواھند داشت. پس از بررسی تقاضا و پرونده اعضاء توسط شورای بررسی و ھیات مرکزی ثبت گروه‌ھای نمایشی جھت صدور پروانه فعالیت اقدام خواھد شد.

طرح استقرار گروه‌ھای نمایشی در سراسر کشور با ھدف ثبت و شناسایی و حمایت از فعالیت گروه‌ھای تئاتر یکی از مھم‌ترین برنامه‌ھای واحد هماهنگی تئاتر استان‌ھای اداره‌کل ھنرھای نمایشی است.

رویداد های مرتبط با: آغاز فعالیت سامانه جدید ثبت گروه‌ھای نمایشی