تـُرنـا
زمان: 1402/8/25
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 20
کارگردان: محمد امینی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 50,000
تـُرنـا

جشنواره استانی تئاتر قم

مجلس پنبه زنی
زمان: 1402/8/24
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 20
کارگردان: سید محمد حسینی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 50,000
مجلس پنبه زنی

جشنواره استانی تئاتر قم

ماه گرفتگی
زمان: 1402/8/24
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: احمد اسدیان
نويسنده: علی میرزا عبادی
قیمت بلیت: 50,000
ماه گرفتگی

جشنواره استانی تئاتر قم

استخوان های هملت در دهان سگ...
زمان: 1402/8/26
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: امیر شکارچی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
استخوان های هملت در دهان سگ...

جشنواره استانی تئاتر قم

روایت راستی
زمان: 1402/8/26
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: مریم حیدری
نويسنده: گروهی
قیمت بلیت: 50,000
روایت راستی

جشنواره استانی تئاتر قم

آقای مجنون، خانم لیلی
زمان: 1402/8/25
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: مهدی کاشی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 50,000
آقای مجنون، خانم لیلی

جشنواره استانی تئاتر قم

مرضیه
زمان: 1402/8/24
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: احسان عبدی
نويسنده: علی حاتمی نژاد
قیمت بلیت: 50,000
مرضیه

جشنواره استانی تئاتر قم

سمفونی نحس
زمان: 1402/8/25
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: علی احمدی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
سمفونی نحس

جشنواره استانی تئاتر قم

شکارچی
زمان: 1402/8/26
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: فردین اسلامی
نويسنده: فردین اسلامی
قیمت بلیت: 50,000
شکارچی

جشنواره استانی تئاتر قم


فسیل
زمان:
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: کریم امینی
نويسنده: ابراهیم عامریان
قیمت بلیت: 35,000 31,500
فسیل

فیلم های سینمایی

بچه زرنگ
زمان:
مکان: پردیس سینماتئاتر شهر آفتاب
کارگردان:
نويسنده: تهیه کننده: حامد جعفری
قیمت بلیت: 35,000 31,500
بچه زرنگ

فیلم های سینمایی

اُخت الرضا
زمان:
مکان: پردیس سینما تئاتر شهر آفتاب
کارگردان: سید مجتبی طباطبایی
نويسنده:
قیمت بلیت: 35,000
اُخت الرضا

فیلم های سینمایی


تـُرنـا
زمان: 1402/8/25
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 20
کارگردان: محمد امینی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 50,000
تـُرنـا

جشنواره استانی تئاتر قم

مجلس پنبه زنی
زمان: 1402/8/24
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 20
کارگردان: سید محمد حسینی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 50,000
مجلس پنبه زنی

جشنواره استانی تئاتر قم

ماه گرفتگی
زمان: 1402/8/24
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: احمد اسدیان
نويسنده: علی میرزا عبادی
قیمت بلیت: 50,000
ماه گرفتگی

جشنواره استانی تئاتر قم

استخوان های هملت در دهان سگ...
زمان: 1402/8/26
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: امیر شکارچی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
استخوان های هملت در دهان سگ...

جشنواره استانی تئاتر قم

روایت راستی
زمان: 1402/8/26
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: مریم حیدری
نويسنده: گروهی
قیمت بلیت: 50,000
روایت راستی

جشنواره استانی تئاتر قم

آقای مجنون، خانم لیلی
زمان: 1402/8/25
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: مهدی کاشی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 50,000
آقای مجنون، خانم لیلی

جشنواره استانی تئاتر قم

مرضیه
زمان: 1402/8/24
مکان: تالار شهید آوینی ـ ساعت 16
کارگردان: احسان عبدی
نويسنده: علی حاتمی نژاد
قیمت بلیت: 50,000
مرضیه

جشنواره استانی تئاتر قم

سمفونی نحس
زمان: 1402/8/25
مکان: پلاتو ماه ـ ساعت 18
کارگردان: علی احمدی
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 50,000
سمفونی نحس

جشنواره استانی تئاتر قم

شکارچی
زمان: 1402/8/26
مکان: تالار شهید آوینی
کارگردان: فردین اسلامی
نويسنده: فردین اسلامی
قیمت بلیت: 50,000
شکارچی

جشنواره استانی تئاتر قم

تازه‌های جشنواره‌ها

بامبو1